احداث نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O زنجان به صورت E.P.C


خريدار برق توليدي وزارت نيرو
سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
سرمايه گذار(كارفرما) شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)
كارفرما شركت صنعت انرژي تامين
پيمانكار شرکت توسعه و احداث نيروگاهي توان به سهامداري شرکتهاي بهين سامان سرزمين / گروه صنعتي سديد / نورهان صنايع
نام پروژه نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O زنجان
محل اجرا زنجان
مدت اجرا 36 ماه

هدف و مرحله اجرايي طرح

در چارچوب سياستهاي اقتصادي دولت در اجراي قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مجوز احداث نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O زنجان (ساخت، بهره برداري و مالكيت) براي احداث نيروگاه خصوصــي و فروش برق توليدي، به شركت سرمايه گـــذاري تامين اجتماعي (شستا) داده شده است. سرمايه گذار، مشاركت بهين سامان سرزمين/گروه صنعتي سديد/نورهان صنايع (شرکت توسعه و احداث نيروگاهي توان) را براي اجراي پروژه به روش طراحي، تامين تجهيزات و ساخت (EPC) انتخاب و به سازمان توانير معرفي نموده كه مورد تاييد وزارت نيرو (توانير) نيز قرار گرفت و موافقتنامه قرارداد E.P.C در تاريخ 20/8/1383 با پيمانکار مبادله شد.
توافق نامه احداث نيروگاه بين شركت سرمايه گذاري تامين اجتمــــاعي (شستا) و توانير در تاريخ 4/3/82 و نيز توافقنامه ديگري در تاكيد و تاييد توافق نامه قبلي درتاريخ18/5/82 فيمابين مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و وزيرنيرو به امضاء رسيده و مبادله شده است. همچنين متن توافقنامه تبديل انرژي ( ECA ) نيز امضاء و مبادله شده است.
اجراي اين پروژه به شرکت توسعه و احداث نيروگاهي توان، يکي از شرکتهاي تحت پوشش اين شرکت واگذار گرديده است.

Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT