گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

سيستم سوخت رساني نيروگاه هرمزگان به صورت E.P.C


كارفرما وزارت نيرو
شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)
نام پروژه سيستم سوخت رساني نيروگاه هرمزگان
محل اجرا بندرعباس
مدت اجرا 9/5 ماه

هدف پروژه

هدف اين پروژه كه توسط مشــــاركت بهين سامان سرزمين و نورهـــــان صنايــع و بر اساس روش (E.P.C) اجرا گرديد، انجام عمليات مهندسي، تامين تجهيزات و ساخت و اجراي سيستم سوخت رسانـــي گاز بعنوان سيستم سوخت اصلـــي و سيستم گازوئيل بعنوان سوخت جايگـــزين نيروگاه هرمزگان بوده است.

اجزای اصلي پروژه
الف- سيستم سوخت گاز (اصلي)

عمليات اجراِي سيستم گاز از ايستگاه متعلق به شركت ملي گاز ايران در داخل محوطه نيروگاه آغاز گرديد و با دو خط لوله انتقالي با قطر 16 اينچ، گاز را به مصرف كننده هاي اصلي شامل 6 توربين گاز سايز متوسط ساخت آلستوم رساند . همچنين با انتقال گاز در مسيري ديگر و به سمت ايستگاه تقليل فشار ثانويه اي كه وظيفه تامين سوخت مصرفي واحدهاي متفرقـــه از قبيل ساختمانهاي مديريتي ، اداري و غيره را داشت، سيستم گاز رسانــي نيروگاه تكميل گرديد.

ب- سيستم سوخت مايع (جايگزين)

سيستم گازوئيل اين مجموعه از ايستگاه تخليه گازوئيــــل، با توان تخليــــه شش دستگاه تانكر سوخت به صورت همزمـــان ، آغاز گرديد و در مسير داراي اجزاي پمپخـــانه تخليه، مخزن 150 متر مكعبي تخليه ، دو مخزن 20 هزار متر مكعبي سوخت و پمپخانه رانش سوخت بسمت واحدهاي نيروگاهي و مجموعه لوله هاي رابط بود.

ماموريت مشاركت

انجام خدمات مهندسي، تهيه و تامين تجهيزات داخلي و خارجي، نصب تجهيزات شامل لوله ها، شيرآلات، ابـــزارهاي اندازه گيري، بوداركننده ها و بطور خلاصه كليه تجهيزات مورد نياز بر عهده اين مشاركت بود که اين پروژه در تاريخ 23/1/1384 تحويل موقت گرديد.Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT