گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي به صورت E.P.C


كارفرما وزارت نيرو
شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)
نام پروژه پروژه سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبي شريعتي
محل اجرا مشهــد
مدت اجرا 16 ماه

هدف پروژه

در اين پروژه كه سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبي شريعتـي است، مسئوليت طراحــي، تامين تجهيزات، ساخت و نصب و راه اندازي پروژه طي يك قــــرارداد (E.P.C) با مشـــــاركت بهين سامان سرزمين، توسعه سيلوها و آسفالت طوس منعقد گرديد. مدت اجراي پروژه شامل كليه مراحل از طراحي تا راه اندازي 16 ماه بوده و از تاريخ 23/4/80 عمليات اجرائي شروع شد. پيشرفت پروژه در انتهاي ماه 13 به ميزان 97% در تاريخ 23/5/81 تاييد گرديد و در تاريخ 11/1/82 نيروگاه سنكرون گرديد. سيستم خنك كن همزمان با ساير بخشهاي نيروگاه در تاريخ 5/6/82 تحويل موقت و در تاريخ 24/9/83 تحويل قطعي گرديد. سيستم خنك كن برج از نوع سيستم خشك " هلـــر" و با سازه بتني مي باشد . ارتفاع برج 112 متر و قطر برج در سطح زمين حدود 74 متر مي باشد.

احجام اصلي پروژه

خاك برداري 15000 متر مكعب
آرماتور بندي 2100 تن
قالب بندي 9000 متر مربع
قالب لغزنده 29000 متر مربع
بتن ريزي 8000  متر مكعب

تامين تجهيزات بخش اصلي پروژه منجمله كندانسور و مخازن بعهده اين مشاركت بوده و كليه مراحل شامل طراحي، طراحي كارگاهي، پيش ساخت و مونتاژ آن توسط اين مشاركت صورت پذيرفته است.Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT