گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

مديريت طرح آبرساني از بندر عباس به جزيره قشم

كارفرما وزارت نيرو
شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
نام پروژه آبرساني از بندرعباس به جزيره قشم
محل اجرا بندرعباس، جزیره قشم
مدت اجرا 24 ماه
مشاور طرح شركت مهندسين مشاور مهاب قدس
پيمانكاران بخش خشكي مشاركت آهاب
پيمانكار بخش دريايي شركت صـــدرا
پيمانكار تأمين لــوله شركت ســـديد
پيمانكار پوشش لوله شركت بــرناك

بخش عمده بودجه اين طرح با استفاده از محل وام بانک توسعه اسلامي (I.D.B) كه در اختيار كشور ايران قرار گرفته، براي آبرساني به بندرعباس و جزيره قشم تامين اعتبار شده است.

هدف طرح

هدف طرح ، آبرساني به جزيره قشم و مراكز جمعيتي و صنعتي واقع در بخشي از ساحل استان هرمزگان جمعاً به ميزان حدود 900 ليتر در ثانيه به شرح زير مي باشد :

دبي انتقال از مخازن داماهي 900 ليتر در ثانيه
دبي تخصيصي به پالايشگاه و صنايع 250 ليتر در ثانيه
دبي تخصيصي به طرح آبرساني خمير 150 ليتر در ثانيه
دبي تخصيصي به درگهان و غرب جزيره قشم 200 ليتر در ثانيه
دبي ورودي به مخازن ذخيره قشم  300 ليتر در ثانيه

مشخصات فني طرح

مسيــــر انتقــــال راه دسترسي كلــرزني
مشخصات خط لوله تلمبه خانه ها  

مسيــــر انتقــــال

خط انتقال از خروجي مخازن داماهي شروع و تا جاده تازيان ونهايتاً كنار جاده خمير امتداد مي يابد. خط لوله از اين محل به پشت مجتمع كشتي سازي خليج فارس مسير خط لوله ادامه يافته و سپس تا كنار ساحل امتداد مي يابد. خط لوله دريايي 3/9 كيلومتر است كه از كنار بندركووه اي خارج و پس از انشعاب به درگهان، به سمت مخازن موجود شهر قشم طي مسير مي نمايد

مشخصات خط لوله

جنس خط لوله فولادي و طول كل خط لوله حدود 90 كيلومتر بشرح ذيل مي باشد:

 • از مخزن داماهي تا انشعاب صنايع با ظرفيت900 ليتر بر ثانيه وطول 24 كيلومتر.
 • از انشعاب صنايع تا ورودي به محوطه تلمبه خانه مجاور كشتي سازي با ظرفيت انتقال 650 ليتر در ثانيه و طول 21 كيلومتر.
 • از خروجي تلمبه خانه تا اتصال به خط لوله دريا به ظرفيت 500 ليتر درثانيه و طول 4 كيلومتر.
 • خط لوله دريايي و طول 3/9 كيلومتر و ظرفيت انتقال 500 ليتر در ثانيه .
 • از خروجي خط لوله دريا و محل انشعاب به درگهان با ظرفيت 500 ليتر درثانيه و طول 8 كيلومتر.
 • از محل انشعاب درگهان تا ورودي به مخازن شهر قشم به ظرفيت انتقال 300 ليتر در ثانيه و طول 19 كيلومتر.

 • پوشش هاي حفاظتي لازم براي انتقال آب شرب براي خط لوله مسير و ايستگاههاي حفاظت كاتديك خط لوله نيز در نظر گرفته شده است.

  راه دسترسي

  جمع طول راه دسترسي سمت بندرعباس 21 كيلومتر وسمت جـزيره قشم 22 كيلومتر مي باشد

  تلمبه خانه هاي طرح

 • تلمبه خانه خروجي تصفيه خانه ميناب
 • 4+1 پمپ با دبي پايه هر پمپ 500 ليتر درثانيه با هد آبدهي100 متردرنظرگرفته شده است.

 • تلمبه خانه مجاور كشتي سازي
 • دبي پايه پمپهاي طرح آبرساني قشم 125 ليتر در ثانيه با هد آبدهي 180 متر و دبي پايه پمپهاي طرح آبرساني خمير 75 ليتر در ثانيه با هد آبدهي 115 متردرنظرگرفته شده است.

  كلــــرزنــي

  با توجه به انتقال آب تصفيه شده از مخازن داماهي در طرح آبرساني قشم از بندرعباس يك واحد كلرزني شامل كلريناتورها، بوستر پمپها و سيلندرهاي ذخيره در محوطه مخزن و تلمبه خانه مجاور كشتي سازي در نظر گرفته شده است.

  مأموريت شركت بهين سامان سرزمين

  شركت بهين سامان سرزمين بعنوان واحد خدمات مديريت طرح بطور كلي مديريت طرح از جمله پيگيري، هماهنگي ، كنترل و نظارت بر كليه فعاليتهاي مشاور ، پيمانكاران و بازرسان بخش خشكي و دريائي و خريد لوله را در هماهنگي با كارفرما و بانك توسعه اسلامي عهده دار است.

  Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
  طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT